Jastrabie nad Topľou

Kontakt

Adresa: Obecný úrad 113, 094 35 Jastrabie n/T
Telefón: 057/4496315
Fax: 057/4496315
E-mail: obec@jastrabie.sk
Web: www.jastrabie.sk
Starosta: Michal Džuka

Základné informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Zemplín
Rozloha katastra: 678 ha
Nadmorská výška: 130-300 m n. m.
Počet obyvateľov: 424
Prvá písomná zmienka: 1363
Pôvodné názvy: 1363 Jeztreb, 1808 Slowenský Jestráb, 1920 Jastrabie, 1961 Jastrabie nad Topľou; (maď.) Tótjesztreb, Tapolybánya
Kultúrne pamiatky: -
Prírodné pamiatky: -

Geografia

Obec Jastrabie nad Topľou leží v severozápadnom výbežku Východoslovenskej nížiny v údolí rieky Tople. Nadmorská výška chotára je 130-300 m n. m., stred obce má 170 m n. m. Chotár sa rozprestiera na ploche 678 ha. Obec a južná časť chotára spadá do Východoslovenskej pahorkatiny, časť do Toplianskej nivy. Severná časť územia sa radí do oblasti Nízkych Beskýd do podcelku Merníckej pahorkatiny.

Z celkovej rozlohy katastra obce pokrýva 45% orná pôda, 1% tvoria záhrady, 16% trvalé trávnaté porasty, 26% lesy, 2% vodné plochy, 3% zastavané plochy a 6% ostatné plochy. V obci je obývaných 93 domov a žije tu 440 obyvateľov. Obec susedí s obcami Soľ a Komárany.

História

Obec patrila pôvodne panstvu Skrabské. Od roku 1363 sa spomína ako súčasť panstva Čičava, kde patrila do 17. storočia. V 18. storočí patrila Szulyovszkým a Almássyovcom, v 19. storočí rodine Coudenhoveovcov a Vladárovcov

Prví obyvatelia prišli po prúde rieky Topľa, smerom z Poľska. Osadníci hľadali životné priestory s dostatkom vody, lesov, ornej pôdy a pasienkov. Zaoberali sa drevorubačstvom a pastierstvom – chovom oviec.

V roku 1492 mala obec 11 usadlostí, v roku 1715 už len 7 opustených a 8 obývaných domácností, avšak v roku 1787 už 39 domov a 329 obyvateľov a v roku 1828 mala 49 domov a 364 obyvateľov.

Súčasný názov obce sa po prvýkrát objavuje v evidencii obcí za čias uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého (1342-1382). Jastrabie malo svoj erb a pečatidlo z roku 1839, ktorého odtlačok sa našiel na spise z roku 1865 a kruhopis na ňon znie: TOT – JESZTREB Z PETSETVE.

K obci sa viaže významná udalosť – a to Roľnícke povstanie v roku 1831. Najväčším pokrokom v rozvoji obce bolo zavedenie elektriny na Vianoce 1947. V lete roku 1952 bolo založené JRD. V roku 1953 Jastrabčania zažili požiar, ktorý vznikol v objektoch Jána Tokára-Monoka.

Zaujímavosti

Dominantami obce sú rímskokatolícky kostol z roku 1940, ktorý nahradil pôvodný chrám z roku 1745 a je zasvätený sv. Trojici, a gréckokatolícky chrám z roku 1938.

Napriek nízkemu počtu obyvateľov prevádzkuje obec základnú školu, ako aj jednotriednu materskú školu s celodennou prevádzkou. Kultúrne udalosti v dedine sa odohrávajú v miestnom kultúrnom dome. Na jeho priečelí je umiestnená pamätná tabuľa k oslobodeniu obce 18. januára 1945.

Obec má bohatý športový život. K obľúbeným podujatiam patrí letný futbalový turnaj Jastrabčanov, kde sa v priateľskom duchu stretávajú obyvatelia piatich slovenských obcí nesúcich názov Jastrabie.

V roku 2010 sa v obci zrealizovala výstavba chodníkov kvôli bezpečnosti chodcov. V blízkej budúcnosti plánuje obec zrealizovať rekonštrukciu kultúrneho domu. Pripravené sú aj protipovodňové projekty, regulácia potoka, výstavba protipovodňovej nádrže a prístupovej komunikácie k nej.

Okrem zadržiavania povodňových vôd bude nádrž slúžiť aj ako menšie rekreačné stredisko, čím sa podporí návštevnosť a rozvoj turistiky. Pripravuje sa vyznačenie cyklistickej trasy Jastrabie nad Topľou – Vyšný Žipov.

Galéria