Stanovy

Združenie Slanské vrchy – východ

Článok I.

Právna forma, sídlo

1. Združenie Slanské vrchy – východ (ďalej len “Združenie”) je v zmysle zákona č. 83/90 Zb. v znení neskorších úprav o združovaní občanov, voľným združením fyzických a právnických osôb.
2. Združenie je právnickou osobou s pôsobnosťou v záujmovom území, ktorým je východná časť Slanských vrchov a priľahlé územie.
3. Sídlom Združenia je Soľ č. 161.
4. Združenie je nástupníckou organizáciou Združenia cestovného ruchu Opál Slanské vrchy.

Článok II.

Poslanie a ciele združenia

1. Poslaním Združenia je podpora všestranného rozvoja regiónu v severovýchodnej časti Slanských vrchov.
2. Cieľmi Združenia sú:
a) podpora ekonomického rozvoja záujmového územia,
b) podpora rozvoja vidieckeho turizmu a cestovného ruchu,
c) podpora sociálneho a kultúrneho rozvoja záujmového územia,
d) podpora ochrany životného prostredia záujmového územia.

Článok III.

Vznik a zánik členstva

1. Členmi Združenia sa môžu stať:
a) mestá a obce,
b) fyzické a právnické osoby,
c) ostatní členovia na základe rozhodnutia Združenia.
2. Členstvo v Združení môže byť:
a) riadne,
b) pridružené,
c) čestné.
3. Členstvo v Združení vzniká:
a) podaním písomnej prihlášky a zaplatením členského príspevku (riadne členstvo),
b) podaním písomnej prihlášky a schválením Správnou radou Združenia (pridružené členstvo),
c) schválením Valným zhromaždením Združenia na návrh Správnej rady Združenia (čestné členstvo).
4. Pridruženým členom Združenia nemôže byť obec, ktorej kataster sa nachádza v záujmovom území Združenia.
5. Členstvo v Združení zaniká:
a) vystúpením zo Združenia oznámeným písomne,
b) vylúčením zo Združenia z dôvodu poškodzovania záujmov a dobrého mena, hrubého alebo opakovaného porušovania stanov Združenia,
c) úmrtím resp. zánikom člena Združenia.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

1. Členovia Združenia majú právo:
a) byť pravidelne informovaní o činnosti Združenia,
b) zúčastňovať sa valného zhromaždenia Združenia a rozhodovať na ňom hlasovaním,
c) voliť orgány a byť volení do orgánov Združenia,
d) upozorňovať na nedostatky v činnosti Združenia a podávať podnety na ďalšiu činnosť,
e) zúčastňovať sa na akciách a zapájať sa do aktivít Združenia,
f) využívať výhody vyplývajúce z členstva v Združení.
2. Právo rozhodovať na Valnom zhromaždení Združenia nemajú pridružení členovia Združenia.
3. Členovia Združenia disponujú 1 až 5 hlasmi podľa výšky členského príspevku.
4. Členovia Združenia sú povinní:
a) dodržiavať stanovy Združenia,
b) platiť riadne a včas príspevky v stanovenej výške
c) poskytovať Združeniu všetky potrebné údaje a informácie pre jeho činnosť,
d) chrániť záujmy a dobré meno Združenia.

Článok V.

Orgány

1. Orgánmi Združenia sú:
a) Najvyšší orgán – Valné zhromaždenie
b) Výkonný orgán – Správna rada
c) Štatutárny orgán – Predseda
d) Kontrolný orgán – Dozorná rada
e) Poradné orgány – pracovné komisie

Článok VI.

Valné zhromaždenie

1. Je najvyšším orgánom Združenia. Zasadá minimálne raz ročne. Uznáša sa a môže rozhodovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov Združenia.
2. Na Valné zhromaždenie Združenia je možné prizvať aj nečlenov zhromaždenia (odborníci v oblasti regionálneho rozvoja, zástupcovia orgánov štátnej správy, samosprávy a pod).
3. Valné zhromaždenie Združenia:
a) rozhoduje o založení, zlúčení a zániku Združenia,
b) schvaľuje stanovy Združenia, ich zmeny a doplnky,
c) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, rozpočet a správu o hospodárení Združenia,
d) volí a odvoláva členov správnej rady, predsedu a dozornú radu Združenia,
e) určuje výšku ročného členského poplatku členov Združenia.

Článok VII.

Správna rada

1. Správnu radu Združenia tvoria piati členovia volení Valným zhromaždením Združenia, z ktorých štyria zastupujú riadnych členov a jeden pridružených členov Združenia.
2. Správna rada Združenia je najvyšším výkonným orgánom Združenia. Volí sa na obdobie dvoch rokov, výkon funkcie člena správnej rady je bezodplatný.
3. Správna rada Združenia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou svojich všetkých členov a za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu Združenia.
4. Správna rada Združenia:
a) riadi činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia Združenia,
b) zvoláva zasadnutia Valného zhromaždenia Združenia a pripravuje základné materiály pre jeho rokovania,
c) vypracováva návrhy programu a rozpočtu Združenia na nasledujúce obdobie a predkladá ich na schválenie Valnému zhromaždeniu Združenia.

Článok VIII.

Predseda

1. Predseda Združenia je štatutárnym orgánom Združenia. Zastupuje Združenie navonok a riadi činnosť Správnej rady Združenia. Je volený Valným zhromaždením Združenia na obdobie dvoch rokov.
2. Podpredseda Združenia nie je štatutárnym orgánom Združenia. Zastupuje vo funkcii predsedu Združenia v čase jeho neprítomnosti a vykonáva činnosti na základe jeho poverenia. Je volený Správnou radou Združenia na návrh predsedu na obdobie dvoch rokov.

Článok IX.

Dozorná rada

1. Dozorná rada Združenia je kontrolným orgánom Združenia a za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu Združenia. Tvoria ju traja členovia volení Valným zhromaždením Združenia na obdobie dvoch rokov. Členstvo v Dozornej rade Združenia je nezlúčiteľné s členstvom v Správnej rade Združenia.
2. Členovia Dozornej rady Združenia volia predsedu, ktorý riadi činnosť Dozornej rady Združenia v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia Združenia. Predseda má právo zúčastňovať sa zasadnutí Správnej rady Združenia s právom poradného hlasu.
3. Dozorná rada Združenia:
a) vykonáva kontrolu hospodárenia Združenia v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
b) predkladá správy a návrhy Valnému zhromaždeniu Združenia,
c) kontroluje dodržiavanie stanov a plnenie uznesení Valného zhromaždenia Združenia,
d) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu Združenia.

Článok X.

Pracovné komisie

1. Pracovné komisie Združenia sa zriaďujú na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Združenia na riešenie úloh vo vybraných oblastiach rozvoja regiónu. Členmi pracovných komisií môžu byť nielen členovia Združenia, ale aj ďalšie prizvané osoby.

Článok XI.

Činnosť a hospodárenie

1. Činnosť a hospodárenie Združenia sa riadia ročným programom a rozpočtom Združenia.
2. Program a rozpočet Združenia schvaľuje na návrh Správnej rady Združenia Valné zhromaždenie Združenia a v priebehu roka ich podľa potreby upravuje Správna rada Združenia.
3. Činnosť Združenia je podmienená tvorbou príjmov. Príjmami Združenia sú členské príspevky, mimoriadne príspevky, dary, účelové dotácie, granty a príjmy z vlastnej činnosti.
4. Príjmy z členských poplatkov a z vlastnej činnosti sú určené na prevádzku a inštitucionálny rozvoj Združenia. Výšku členských príspevkov určuje Valné zhromaždenie Združenia.
5. Príjmy z mimoriadnych príspevkov, darov, účelových dotácií a grantov sú určené na realizáciu rozvojových projektov Združenia. Výšku mimoriadnych príspevkov určuje Správna rada Združenia podľa rozsahu zapojenia členov do realizácie rozvojových projektov.
6. Podrobnosti hospodárenia a nakladania s majetkom Združenia upravujú Zásady hospodárenia Združenia, ktoré schvaľuje a upravuje Valné zhromaždenie Združenia.

Článok XII.

Zánik Združenia

1. O zániku Združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Valné zhromaždenie Združenia, ktorý menuje likvidačnú komisiu. Likvidačná komisia vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.
2. Zánik Združenia oznámi likvidačná komisia do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Článok XIII.

Zmluvy o súčinnosti

1. Združenie môže uzavrieť zmluvu o súčinnosti s iným Združením na dosiahnutie spoločného cieľa, prípadne na uplatňovanie iného záujmu, pričom právna subjektivita a hospodárska samostatnosť Združenia touto zmluvou nebude dotknutá.

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy sú normou upravujúcou poslanie, postavenie a činnosť Združenia.
2. Stanovy vrátane zmien a doplnkov schvaľuje Valné zhromaždenie Združenia.
3. Na schválenie stanov, ich zmien a doplnkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Združenia.
4. Stanovy Združenia boli schválené na ustanovujúcom Valnom zhromaždení Združenia konanom dňa 30.9.1999 v Zámutove a nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.
5. Stanovy boli upravené Valným zhromaždením Združenia konaným dňa 1.3.2007 v Zámutove a zmeny nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2007.
6. Stanovy Združenia boli upravené Valným zhromaždením Združenia konaným dňa 25.3.2010 v Juskovej Voli a zmeny nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2010.